🎵 Gọi Đời (Mặc Thế Nhân) Lệ Thu Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

🎵 Gọi Đời (Mặc Thế Nhân) Lệ Thu Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Bài hát: Gọi Đời Nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân Ca sĩ: Lệ Thu Pre 1975 Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa Gọi nắng cho má em hồng Gọi sao tìm rơi mắt em Gọi mây vương nẻo em đi Gọi chiêu dương tràn đầy phương mình đến. Gọi gió cho tóc em bồng Gọi trăng cài…

🎵 Gọi Đời (Mặc Thế Nhân) Trúc Ly Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

🎵 Gọi Đời (Mặc Thế Nhân) Trúc Ly Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Bài hát: Gọi Đời Nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân Ca sĩ: Trúc Ly Pre 1975 Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa Gọi nắng cho má em hồng Gọi sao tìm rơi mắt em Gọi mây vương nẻo em đi Gọi chiêu dương tràn đầy phương mình đến. Gọi gió cho tóc em bồng Gọi trăng cài…